Page 3 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 3

Orientácia v katalógu

      Na orientáciu v katalógu Vám ponúkame nasledovné vysvetlivky k popisu produktov:
         Názov a popis produktu        Pole s okom          Číslo pri obrázku

         Základné určenie a vlastnosti výrob‑ Pole v žltom informuje o špeciál‑ Identifikuje konkrétnu po‑
         ku, farby, rozmery, prípadne informá‑ nych vlastnostiach daného pro‑ ložku v tabuľke, ktorá má
         ciu o väčšom balení výrobku.     duktu v  porovnaní s  ostatnými  totožné číslo s číslom ob‑
                            produktami danej skupiny.   rázka.
                                       Biele keramické tabule          Biele tabule PROFESSIONAL


                                 pevná, odľahčená          1

                                 výborná stierateľnosť

                                 na dlhodobé používanie
          d ó k  . j b O v  y r e m z o R × š €  a n e C
        1                   150,−
                            208,−
                            261,−
                            288,−
                            393,−    Technické parametre:
                            499,−

       Informačné žlté pole

       Pole v žltom podklade po‑ Cenová tabuľka        Sivé pole        Záručná doba
       dáva dôležité informácie  Tabuľka obsahujúca objednávkové čís‑
       z pohľadu zákazníka, na‑ lo, názov výrobku, mernú jednotku, prí‑ Pole v sivom podklade na tech‑ Vyznačenie doby záru‑
       príklad informácie o mož‑ padne farbu a ďalšie parametre a cenu  nické informácie a  parametre  ky v sivom poli podáva
       nom pohybe cien, odkazy  bez DPH. Ak je uvedená cena za balenie,  daného produktu. Kvôli prehľad‑ informáciu o dlhšej zá‑
       na strany podobných pro‑ dajú sa objednávať iba celé balenia.  nosti oddelené od základného  ruke ako 2 roky.
       duktov v katalógu a pod.                 popisu.

      Počas platnosti katalógu sa môže meniť dizajn a farebná škála produktov.             Flipcharty, tabule
      Všetky ceny v katalógu sú uvádzané bez 20 % DPH a platia pre zákazníkov – podnikateľské subjekty.


      Vysvetlivky k ikonám:
                                                       7.
          novozaradený produkt                vhodné na tlač v č.‑b. atramentových tlačiarňach
       novinka 2023                       čiernobiele
                                   Copy
                         Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
                                    vhodné na tlač vo farebných atramentových
          najpredávanejší zástupca danej skupiny
                                     Inkjetňach
                                       Copy
   novinka 2023                    Laser Laser Inkjet Inkjet foto tlačiar čiernobiele Copy
                                       kopírovanie
       novinka 2023
    2   3  iný termín dodania; informujte sa prosím na termín
          4
      maximálna doba dodania
         maximálna doba dodania
    maximálna doba dodania  maximálna doba dodania  maximálna doba dodania  vhodné na tlač v č.‑b. laserových tlačiarňach
    maximálna doba dodania
    týždne týždne dodania
          týždne
                                           čiernobiele
                                            Copy
   novinka 2023                        Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
       novinka 2023
          ekologický produkt                 vhodné na tlač vo farebných laserových tlačiarňach
                                          Copy
                               Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
                                         čiernobiele
   novinka 2023
          predĺžená doba záruky na produkt, resp. popísaná
                                    vhodné na použitie v č.‑b. kopírovacích zariadeniach
          vlastnosť, na ktorú sa predĺžená záruka vzťahuje Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
                       Laser
                                 Copy
                                 čiernobiele
                         Laser
                                    vhodné na použitie do farebných kopírovacích
          skartovanie kancelárskych spôn
                               Copy
                               čiernobiele
                     Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy zariadení
          skartovanie plastových kariet (v prípade rezu, uvedeného  vhodné na tlač vo farebných atramentových tlačiar‑
          pod ikonou, sa skartácia vzťahuje iba na tento rez) Laser Inkjet Inkjet foto Inkjetňach vo fotokvalite
                           Laser
                                     čiernobiele
                                     Copy
                                       Copy
                                     kopírovanie
          skartovanie CD (v prípade konkrétneho rezu, uvedeného
          pod ikonou, sa skartácia vzťahuje iba na tento rez)
   1   2   3   4   5   6   7   8